Portrait of Sasha & Niki

"Sasha & Niki"
Two x 11 x 14 Oil Pastel

Please use your browser's "BACK" button to return to the previous page.